АкцентиФутбол и ОбучениеПроектът HattrickЗа свалянеКонтакти
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Обосновка

Една от основните грижи в ЕС е да се подобри интеграцията на хората от имигрантски произход в образователните системи, пазара на труда и обществото като цяло.

Имигрантите обикновено са с по-ниско ниво на образование от средното за населението, много по-често са засегнати от безработицата и са изключени от множество социални дейности.
Особено при младите имигранти съществува риск да напускат училище преждевременно и/или да останат безработни. В резултат тези младежи много по-често са изложени на риск от социална изолация. Проектът Hattrick: Футбол–Учене-Интеграция използва потенциала на спорта и по-специално на футбола, като инструмент за избягване или минимизиране на този риск.

Hattrick се стреми да ангажира младежите в неравностойно социално положение и по-специално младите имигранти с обучение като отива при тях във футболните клубове.

Футболните клубове се разглеждат
като потенциални нови места за учене чрез прилагане на двойна обучителна стратегия:

  • Hattrick разработва и тества “FootbaLLL” (Football and LifeLong Learning / Футбол и Учене през целия живот) семинари за 15-25 годишни имигранти-футболисти, с цел развиване на социални и междукултурни умения.
  • Дава възможност на футболните треньори да подкрепят играчите си в процеса на интеграция в Ученето през целия живот и в същото време да подобрят представянето на отбора.
    За повишаване на социалните и междукултурните компетенции на треньорите ще се разработи програма за обучение, наречена “FootbaLLL Coach”.

LLL означава Учене през целия живот.
(LifeLong Learning)